Echipa Moldmetal

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, MOLDMETAL TRADING S.R.L., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

 

Societatea MOLDMETAL TRADING S.R.L. are sediul social în București, str. Virgil Madgearu, nr. 16C, vila 7, Sector 1, și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/872/27.01.2014, având C.U.I. 32709818 și atribut fiscal RO.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

 

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile societății, respectiv produsele și ofertele noastre speciale.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului MOLDMETAL TRADING S.R.L..: www.moldmetal.ro .

 

MOLDMETAL TRADING S.R.L. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea emiterii unei oferte de produse sau a transmiterii mesajelor și/sau solicitărilor dumneavoastră, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

 

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularelor din cadrul website-ului pe care le regăsiți la secțiunile ”CONTACT” și ”CERERE OFERTĂ”.

 

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor, solicitărilor și cererilor de ofertă formulate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

 

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt: numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail, eventuale detalii precum cele de livrare.

 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrăm date cu caracter personal prin intermediul website-ului nostru, în următoarele scopuri:

 • Informarea utilizatorilor și relații cu clienții, respectiv suportul oferit clienților noștri cu privire la diversele mesaje și solicitări, incluzând și cererile de ofertă adresate de către clienți prin intermediul secțiunii dedicate din cadrul website-ului.
 • Formularea răspunsurilor la solicitări, sesizări, reclamații primite online.
 • Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între societate și clienți (de ex.: contractele de furnizare/ vânzare-cumpărare de produse metalurgice).
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre în contextul realizării operațiunilor de vânzare (obligații financiar-fiscale).
 • Informare și promovarea produselor, activităților, proiectelor desfășurate de societate: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email) a informărilor privind produsele și activitatea societății.
 • Colectarea de informații de la utilizatori privind gradul de satisfacție referitor la serviciile și produsele oferite de către societatea noastră.
 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor website-ului.

 

 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 ( în ceea ce privește trimiterea unei cereri de ofertă/comandă, efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii contractului, comunicarea unor informații cu privire la solicitările dumneavoastră, încheierea și executarea contractelor în care societatea noastră este parte: furnizare, vânzare-cumpărare a produselor oferite de societate).
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale (în ceea ce privește operațiunile de înregistrare în evidențele contabile ale societății conform normelor fiscale, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă putea oferi serviciile prin intermediul site-ului).
 • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, în cazul în care l-ați furnizat. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin intermediul formularului de contact.
 • Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei) și protejarea drepturilor și intereselor MOLDMETAL TRADING S.R.L. și ale terților săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

MOLDMETAL TRADING S.R.L., prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

 

 1. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MOLDMETAL TRADING S.R.L., poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri (S.C T&T EUROGROUP S.R.L., MMS MINERALS & METALS SOLUTIONS S.R.L.), către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la MOLDMETAL TRADING S.R.L., la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către MOLDMETAL TRADING S.R.L. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la MOLDMETAL TRADING S.R.L., rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal:dreptul de a obține de la MOLDMETAL TRADING S.R.L., ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care MOLDMETAL TRADING S.R.L. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către Societate. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la MOLDMETAL TRADING S.R.L. restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 3. (iii MOLDMETAL TRADING S.R.L., nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către MOLDMETAL TRADING S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care MOLDMETAL TRADING S.R.L. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângerela autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către MOLDMETAL TRADING S.R.L.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 

 

 

 1. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

MOLDMETAL TRADING S.R.L., pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

 

 1. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa sediului social al societății MOLDMETAL TRADING S.R.L. din București, str. Virgil Madgearu, nr. 16C, vila 7, Sector 1, sau prin e-mail la:  [email protected] .